金沙娱城app官方下载·主頁欢迎您

   <samp id="apnzz"></samp>
  1. <strike id="apnzz"><dl id="apnzz"></dl></strike>
   <th id="apnzz"><kbd id="apnzz"></kbd></th>

  2. Skip to main content

   Fòm 1 (Form 1 - Haitian Creole)

   AVI PETISYON AN

   ETA NEW YORK
   DEPATMAN EDIKASYON LETA
   _____________________________________
   Nan Zafè (NON MOUN KI Fè PETISYON AN),
   son non (NON TIMOUN NAN) nan
   aksyon Komisyon Edikasyon
   Distri Lekòl ______________
   konsènan refi pou admisyon
   sou baz adrès.
   _____________________________________

   AVI:

   Ou gen obligasyon pou prezante nan kontestasyon sa a epi pou reponn akizasyon ki nan petisyon an. Repons ou dwe annamoni avèk dispozisyon règleman Manm Komisyon Edikasyon ki gen pou wè ak kontestasyon yo devan Manm Komisyon Edikasyon an, kopi ki disponib sou sitwèb www.anlue.tw?oswa nan Biwo Avoka a, Depatman Edikasyon New York, State Education New York Building, Albany, New York 12234.

   Si ou pa bay epi depoze yon repons dapre dispozisyon règ sa yo, n ap konsidere deklarasyon ki nan petisyon an kòm deklarasyon ki vrè, epi n ap pran desizyon Manm Komisyon bay.

   Tanpri sonje règ sa yo egzije pou nou bay yon repons pou petisyon an pou moun ki fè petisyon an, oswa si yon avoka reprezante li, nou dwe bay repons lan pou avoka li, anvan 20 jou apre livrezon kontestasyon an, epi yo dwe depoze yon kopi repons lan, nan senk (5) jou apre sèvis la nan Biwo Avoka a, Depatman Edikasyon Eta New York, State Education Building, Albany, New York 12234.

   金沙娱城app官方下载