金沙娱城app官方下载·主頁欢迎您

   <samp id="apnzz"></samp>
  1. <strike id="apnzz"><dl id="apnzz"></dl></strike>
   <th id="apnzz"><kbd id="apnzz"></kbd></th>

  2. Skip to main content

   Fòm 4 (Form 4 - Haitian Creole)

   DEKLARASYON SOU SèMAN POU SIPòTE
   ANILASYON FRè DEPO A

   ETA NEW YORK
   DEPATMAN EDIKASYON LETA
   _____________________________________

   Nan Zafè (NON MOUN KI Fè PETISYON AN),
   sou non (NON TIMOUN NAN) nan
   aksyon Komisyon Edikasyon
   Distri Lekòl ______________
   konsènan refi
   admisyon sou baz adrès.
   _____________________________________

   ETA NEW YORK:

   ?
   ?

   :ss.

   KONTE _______:

   ?

   __________________________________, ki fè sèman kòmsadwa,

   (Non)

   depoze ak di:

   1. Mwen se moun ki fè petisyon ki nan aksyon an epi mwen soumèt deklarasyon sou sèman sa a pou sipòte aplikasyon pou anilasyon frè depo ki obligatwa dapre 8 NYCRR §275.9(b).

   2. Bay deklarasyon sou adrès ak depandan yo:

   __________________________________________________________

   __________________________________________________________

   3. Bay deklarasyon sou travay, si genyen, ak kantite lajan ak sous tout revni: __________________________________________________________

   __________________________________________________________

   __________________________________________________________

   __________________________________________________________

   __________________________________________________________

   ?

   4. Bay deklarasyon depans total pa mwa:

   __________________________________________________________

   __________________________________________________________

   __________________________________________________________

   5. Bay tout pwopriyete moun ki fè petisyon an genyen, tankou byen imobilye, byen pèsonèl ak kont labank, ansanm avèk valè total chak kategori: __________________________________________________________

   __________________________________________________________

   __________________________________________________________

   __________________________________________________________

   __________________________________________________________

   6. Mwen pa kapab peye pri dosye a, frè ak depans ki nesesè pou fè kontestasyon sa a.

   7. Pa gen okenn moun ki gen dwa pou jwenn avantaj nan rezilta aksyon sa a.

   POUTèT SA A, mwen mande avèk respè pou Manm Komisyon an pèmèt mwen fè kontestasyon sa a san mwen pa peye frè depo ki obligatwa dapre 8 NYCRR §275.9(b).

   ______________________________

   Siyen epi fè sou sèman

   devan mwen nan dat ____ yèm jou

   _________________ 20 ____

   ______________________________
   (Siyati notè piblik)

   金沙娱城app官方下载